Unser Vorstand

Dr. Ulrich Kessler

Peter Decker

Dr. Peter Decker
Tel.: 035823/ 77-271
p d e c k e r ( a t ) oberlausitz – stiftung. d e

Dr. Michael Schlitt (Vorsitzender)
Tel.: 035823/77231
i n f o ( a t ) o b e r l a u s i t z – s t i f t u n g . d e

Verantwortungsbereiche Datenbanken, Webauftritt, Baumpatenschaften

Bettina Schlitt